Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวโครงสร้างของแฟ้มทั่งหมดของระบบ ซึ่งผู้วิเคราะห์ระบบได้ทำการวิเคราะห์แฟ้มที่จำเป็นต้องใช้ในระบบทั้งหมด
ส่วนนี้แยกเป็นส่วนย่อยๆ อีกดังนี้

1. File structure โครงสร้างแฟ้ม
2. คำอธิบายโครงสร้างแฟ้ม


File structure โครงสร้างแฟ้ม


คำอธิบายโครงสร้างแฟ้ม

กลับหน้าหลัก | สรุปปัญหา | ศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบเดิม | ระบบใหม่ | Data flow | >> File structure<< | Menu design
Input-Output screen | คู่มือการใช้ | แผนติดตั้ง | แผนบำรุงรักษา | ประเมินระบบ| Source code | Download Program